Prosjekt gjeddefisketurisme

Gjeddefisketurisme på Varådalen?

Etter initiativ fra enkeltgrunneiere på Varådalen er det gjort undersøkelser i vassdraget mellom Fønsjøen og Finnhåen for å finne ut om området kan egne seg for utvikling av gjeddefisketurisme.

Ca. 20 grunneiere er berørt på strekningen. I dagene 7. – 9. august ble det prøvefisket og el-fisket i sjøer/håer og åstrekninger der grunneiertillatelser forelå. Fangstresultatene skal nå analyseres. Førsteinntrykket er at det er mye fisk i vassdraget, og det at det finnes både mort og blanksild ( laue ) er interessant med tanke på produksjon av gjedde. Det ble fanget og registrert følgende fiskearter : gjedde, abbor, mort, blanksild ( laue ), gørsild ( ørekyte ), lake og ørret.

Det tas sikte på å presentere resultatene for grunneierne i et eget møte i løpet av september ( før elgjakta ) og avtale videre framdrift.

Vår kontaktperson på prosjektet er Frank Robert Lund. 

Fra prøvefiske i Varådalen sommeren 2018. Øystein Toverud sjekker fangsten.
Fra prøvefiske i Varådalen sommeren 2018. Øystein Toverud sjekker fangsten. Foto: F.R. Lund, TVS.
Prøvefiske i Varådalen sommer 2018 - El fiske ved utløpet av Flekksjøen. Foto F.R. Lund.
Prøvefiske i Varådalen sommer 2018 - El fiske ved utløpet av Flekksjøen. Foto F.R. Lund. TVS.
Prøvefiske i Varådalen sommer 2018 - Rolf Nordal ved årene. Foto F.R. Lund.
Prøvefiske i Varådalen sommer 2018 - Rolf Nordal ved årene. Foto F.R. Lund, TVS.

Oppdatering gjeddefiskeprosjektet 19.10.18

Resultat av prøvefiske i Varådalen sommeren 2018 og veien videre. 

Det er interesse for å se nærmere på muligheten for å få til mer næringsutvikling med basis i gjedde. Grunneiere på Varådalen har tatt initiativ til å se nærmere på mulighetene i sitt vassdrag og TVS i samarbeid med Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold v/ Øystein Toverud gjennomførte et prøvefiske i området i perioden 7.-9. august i år (du finner beskrivelse og bilder av fisket i artikkelen over). Resultatene fra prøvefisket ble presentert i et møte med grunneierne den 13/9 og viser at det er mye forfisk ( abbor, mort og blanksild/laue ) for gjedde i alle sjøene. Det kan være aktuelt å få dyktige gjeddefiskere til å prøve fisket i området for å få et enda bedre inntrykk av ressursen. Grunneierne mener også at det er grunn til å se nærmere på muligheten for å selge andre fisketilbud sammen med gjeddefisket, i et område som preges av stillhet og ro.

 For å styrke rettighetene bør grunneierne samarbeide om fiskeressursen og utnyttelsen av denne. Det legges nå opp til et nytt møte med grunneierne der fokuset blir samarbeid om forvaltning og drift. Dato for dette møtet er ikke satt ennå, men grunneierne vil bli invitert i eget brev.